O obci‎ > ‎

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Branná

2. Důvod a způsob založení

Obec Branná vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějšách předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostkou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostkou, místostarostou a zaměstnanci. Starostka stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostku v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starostky jsou komise.

Organizační složky obce:

 • Zastupitelstvo
 • Kontrolní výbor
 • Finanční výbor

4. Kontaktní informace

Obecní úřad Branná
Branná 23
78825

Tel.: 583 230 103, 583 230 111, Fax: 583 230 103

E-mail: podatelna@branna.eu

Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Matrika: Pondělí

Starostka: Marcela Kozáková
Místostarosta: Rostislav Procházka
Účetní: Jana Kristenová
Matrika: Miloslava Burešová

5. Bankovní spojení

č.ú.: 1905664359/0800 Česká spořitelna

6. IČ

302406

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Dokumenty související s ekonomikou obce, usnesení zastupitelstva, vyhlášky a výsledky voleb naleznete v sekci Dokumenty. Ostatní aktuální dokumenty a dokumenty týkající se komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Branná, naleznete v sekci Úřední deska.

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

 • do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní. 
 • do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

 1. ústně na Obecním úřadě v Branné v úředních hodinách
 2. písemně poštou na adresu obce
 3. elektronicky na e-mail obce

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci kontakty.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12. Formuláře

Obecní stránky momentálně žádné formuláře v elektronické podobě nenabízejí.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte na portálu veřejné správy: www.portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky naleznete v sekci Dokumenty - Vyhlášky.

Zákony České republiky: (odkazy vedou na weby jiných institucí)

Pokud se zajímáte o další zákony, můžete použít vyhledávání v zákonech na portálu veřejné správy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec nemá žádný sazebník a veškeré informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva

Obecní stránky momentálně výroční zprávy v elektronické podobě nenabízejí. 

18. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků.
 • Evidenci daní a poplatků.
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů).
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Personální a mzdovou agendu.

19. Informace o územním plánu

Dokumenty týkající se územního plánu obce naleznete v sekci Úřední deska.